Home 14. Samochodowy Rajd Pań

14. Samochodowy Rajd Pań

by it_chelm
View Calendar
2022-05-29 Cały dzień

14. SAMOCHODOWY RAJD PAŃ – REGULAMIN
Poniżej przedstawiamy najważniejszy dokument rajdowy, określający m.in. punktację, harmonogram czasowy i zasady zapisów. Przypominamy, że liczba załóg jest ograniczona, decyduje kolejność wniesienia wpisowego na konto podane w regulaminie. Zapisy otwieramy już teraz. Osobom które wpłacą wpisowe, a nie zostaną wpisane na listę startową, opłata zostanie oczywiście zwrócona. Info telefon – 502 342 117. Ważne jest też to, że wszystkie informacje, które umożliwią pokonanie trasy rajdu zostaną podane podczas odprawy przed startem rajdu.

1. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy jest Automobilklub Chełmski – 22-100 Chełm, ul. Strażacka 4,
tel. kom. 502 342 117, internet: www.automobilklub.chelm.pl, e-mail: akchelmski@hoga.pl. Współorganizatorami rajdu są redakcje Super Tygodnia Chełmskiego i Radia Bon Ton.

2. DATA, ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
Rajd odbędzie się w dniu 29 maja 2022 roku bez względu na pogodę.
Zbiórka uczestników o godz. 9:00 w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Granicznej 2A. Tam też odbędzie się odbiór administracyjny i odprawa załóg.

3. REGULAMIN, UCZESTNICY
Rajd zostanie przeprowadzony zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Załogę stanowi kierowca i pilot, ewentualni pasażerowie są osobami towarzyszącymi, którzy nie mogą brać udziału w konkurencjach rajdowych.
UWAGA! Podczas rozwiązywania testów i zadań konkursowych załogi nie mogą korzystać z pomocniczego sprzętu elektronicznego (aparaty fotograficzne, kamery, laptopy, telefony komórkowe, nawigacje GPS itp.).

4. WPISOWE, NAGRODY
Obowiązuje wpisowe w wysokości 50 złotych od załogi. Osoby towarzyszące są zwolnione z wpisowego. W ramach wpisowego organizator zapewnia komplet materiałów rajdowych, ogniskowy poczęstunek na mecie, puchary i nagrody dla najlepszych oraz upominki dla wszystkich załóg.

5. ZGŁOSZENIA, INFORMACJE
Liczba załóg jest ograniczona do dwudziestu. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność przelania wpisowego na konto nr 21 2030 0045 1110 0000 0236 3520. W opisie przelewu należy wpisać imię i nazwisko kierowcy oraz pilota. Zgłoszenia w formie pisemnej należy wypełnić podczas odbioru administracyjnego. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 502 342 117 lub e-mailem akchelmski@hoga.pl.

6. PROGRAM RAJDU
9:00 – 9:20 – odbiór administracyjny;
9:25 – otwarcie rajdu, odprawa załóg;
9:45 – konkurencja testów BRD i SPEC;
10:10 – start pierwszej załogi;
około 13:00 – meta pierwszej załogi;
około 14:30 – podanie wyników nieoficjalnych;
około 14:45 – podanie wyników oficjalnych, zakończenie rajdu.
UWAGA! Dozwolony jest wcześniejszy wjazd na metę – meta będzie otwarta od godz. 12:30.
7. PUNKTACJA
7.1 Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź w testach: BRD – 4 pkt.,
SPEC - 3 pkt., turystycznym – 10 pkt.
7.2 Punktacja prób sprawnościowych:
- za każde 0,1 sekundy trwania próby - 0,1 pkt. pomocniczych
- za przewrócenie lub przemieszczenie słupka - 5 punkty pomocnicze
- za błędny przejazd próby /niezgodny z
planem próby/, niewystartowanie do próby - 30 punktów
- za przejechanie mety, falstart - po 5 pkt. pomocniczych
- za każdy centymetr odległości zderzaka od „ściany” - 0,4 pkt.
7.3 Załoga, która uzyska najlepszy wynik (najmniej punktów pomocniczych) na próbie sprawnościowej Sz otrzymuje 0 pkt. Pozostali otrzymują liczbę punktów odpowiadającą różnicy punktów pomocniczych pomiędzy uzyskanym wynikiem, a wynikiem najlepszej załogi, jednak nie więcej niż 30 pkt.
7.4 Punktacja Mety:
za każdą zakończoną minutę późniejszego wjazdu na metę załoga otrzymuje po 5 pkt.
Limit spóźnień wynosi 15 minut. Organizator zezwala na wcześniejszy wjazd na Metę.
7.5 Punktacja innych zadań:
- brak lub błędna odpowiedź na zadanie turystyczne ZT - 20 pkt;
- zgubienie karty drogowej - wykluczenie z rajdu;
- brak lokalizacji FO – 10 pkt
- wykroczenia drogowe - pierwsze 200 pkt., drugie - wykluczenie z rajdu.
7.6 Za użycie przez załogę pomocniczego sprzętu elektronicznego (określonego
w pkt.3) podczas rozwiązywania testu turystycznego, stwierdzone przez organizatora – 200 pkt.

8. WŁADZE IMPREZY
Dyrektor, autor trasy - Grzegorz Gorczyca (licencja PZM I 267/12) tel. 502 342 117
Kierownik prób sprawności – Jakub Kolano (licencja PZM 08047)
Kierownik obliczeń – Maciej Gorczyca (licencja PZM I 574/14)
Biuro rajdu – Anna Wyczyńska

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak też za spowodowane przez nich straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia przez cały czas trwania imprezy.
Przez podpisanie zgłoszenia, załoga i jej osoby towarzyszące zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, poszanowania przepisów ruchu drogowego, p. poż. i porządkowych podczas trwania imprezy.

Dyrektor Rajdu Grzegorz Gorczyca

Skip to content