Home Aktualności Konkurs fotograficzny : „Chełm w zimowej odsłonie”

Konkurs fotograficzny : „Chełm w zimowej odsłonie”

by it_chelm

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Chełm w zimowej odsłonie” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie – Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej zwani dalej Organizatorem.

2. Konkurs rozpoczyna się 15 lutego 2021 i trwa do 28 lutego 2021, a jego rozstrzygnięcie nastąpi 02 marca 2021.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu poza termin określony w pkt. 2, o czym poinformuje uczestników konkursu za pośrednictwem strony Organizatora: www.itchelm.pl, www.mosir.chelm.pl oraz na facebooku .

4. Fotografie przesłane na konkurs powinny być wykonane na obszarze miasta Chełm.

II. UCZESTNICY:

1. Konkurs skierowany jest do amatorów.

2. W konkursie mogą wziąć udział również osoby niepełnoletnie. W takim przypadku wymagana jest zgoda na uczestnictwo w konkursie rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej (wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Do konkursu dopuszcza się jedynie zgłoszenia autorskie.

III. CELE KONKURSU:

1.  Promocja miasta Chełm poprzez ukazanie jego wyjątkowych miejsc.

2. Rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców miasta Chełm zainteresowania kulturą, przyrodą, historią i tradycją gminy.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników oraz ukazanie umiejętności postrzegania w ciekawy sposób krajobrazu.

4. Poszukiwanie lokalnych talentów w dziedzinie fotografii amatorskiej.

5. Promowanie najzdolniejszych uczestników konkursu na stronie internetowej Organizatorów.

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane przez jednego autora prace fotograficzne wcześniej niepublikowane i nienagradzalne w konkursach fotograficznych.

2. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz fotografie konkursowe za pośrednictwem poczty elektronicznej na email: sekretariat@mosir.chelm.pl do dnia 28 lutego 2021 do godz. 15:00. Prace konkursowe (zdjęcia) prosimy opisać (w nazwie pliku) według szablonu: imię i nazwisko, tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię. Zgłoszenie wraz z pracami konkursowymi powinno zostać dostarczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny:   „Chełm w zimowej odsłonie”.

3. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż:

a) wszystkie zdjęcia przekazane na konkurs fotograficzny „Chełm w zimowej odsłonie” są jego autorstwa, co oznacza, że przy ich tworzeniu nie korzystał z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecał innym osobom wykonywania fotografii oraz posiada do nich pełne prawa, a także zgody osób widocznych na zdjęciach, na publikację ich wizerunków.

b) wyraża zgodę na wykorzystywanie i publikację przez Organizatora zdjęć jego autorstwa zgłoszonych do konkursu fotograficznego „Chełm w zimowej odsłonie” na potrzeby promocji. W przypadku nagrodzenia prac konkursowych danego autora zgoda obejmuje przeniesienie wszelkich prac autorskich bezpłatnie i bezterminowo na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), w szczególności: – wykorzystywanie zdjęć we wszelkiej działalności promocyjnej, informacyjnej i reklamowej prowadzonej przez Organizatora i podmioty przez niego wskazane; – zwielokrotnianie, zapisywanie na nośnikach elektronicznych, rozpowszechnianie i przetwarzanie technikami drukarskimi, informatycznymi, wizualnymi, cyfrowymi i multimedialnymi; – wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie zdjęć w Internecie, rozpowszechnianie we wszelkich sieciach, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranych;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podczas konkursu fotograficznego „Chełm w zimowej odsłonie”.

d) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 „RODO” został poinformowany, że:

– administratorem jego danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Granicznej 2a

– wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych

– jego dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu fotograficznego „Chełm w zimowej odsłonie” na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą zgodnie z art.. 6 ust. 1 lit. a RODO, a zdjęcia konkursowe będą wykorzystywane na wielu polach eksploatacji, udostępnione szerokiej publiczności;

– jego dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres wskazany w odrębnych przepisach prawa odnoszących się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;

– posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;

– podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia, co równoznaczne jest z wykluczeniem z uczestnictwa w konkursie fotograficznym „ Chełm w zimowej odsłonie”.

5. Prace wybrane przez Kapitułę konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych www.itchelm.pl i www.mosir.chelm.pl

 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, w każdym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w niniejszym konkursie.

7. Organizator ma prawo unieważnić konkurs bez podawania przyczyny.

8. Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie 3 zdjęcia.

V. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

1. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na obszarze miasta Chełm.

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

3. Fotografie powinny być zapisane w formacie JPG i jakości nie mniejszej niż 300 DPI.

4. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

5. Organizator dopuszcza konwersję prac konkursowych na sepię oraz zdjęcia czarnobiałe.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów formalnych oraz wyżej wymienionych wymogów.

7. Organizator nie zwraca prac konkursowych.

VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

Do kryterium oceny prac konkursowych należą:

a) zgodność pracy z tematem,

b) oryginalność;

c) kreatywność;

d) walory artystyczne prac;

e) użyteczność w kontekście promocji miasta Chełm na skalę ogólnopolską;

VII. WYBÓR ZWYCIĘSKICH PRAC:

1. Oceny wszystkich zgłoszonych do konkursu fotografii dokona Kapituła składająca się

z osób zaproszonych przez Organizatora.

2. Kapituła jest całkowicie niezależna, niezawisła.

3. W przypadku, gdy członek Kapituły nie może wziąć udziału w posiedzeniu, ma on prawo (po poinformowaniu Organizatora) do wskazania swojego zastępcy, który przejmuje prawo głosu członka Kapituły.

4. Spośród wszystkich fotografii zgłoszonych do konkursu (spełniających wymogi formalne) Kapituła podczas obrad wybierze najlepsze prace konkursowe.

5. Kapituła zastrzega sobie prawo do niewybrania najlepszych prac konkursowych przy zbyt niskim poziomie artystycznym wykonanych prac.

6. Kapituła nagrodzi uczestników konkursu, których prace zostaną ocenione jako najlepsze poprzez wręczenie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nagród oraz publikację ich zdjęć na stronach: www.itchelm.pl, www.mosir.chelm.pl, www.chelm.pl oraz facebooku Organizatora.

VIII. NAGRODY:

1. Konkurs odbędzie się w kategorii open (brak podziału na kategorie wiekowe).

2. Trzech najlepszych autorów prac otrzyma nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

3. Autorzy, których prace zajmą miejsca IV – VI dostaną pamiątkowe dyplomy.

załacznik 1

załacznik 2

Podobne artykuły

Skip to content