Deklaracja dostępności Chełmskiego Ośrodka Informacji Turystycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Chełmskiego Ośrodka Informacji Turystycznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-12-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • na stronie brakuje alternatywnych opisów zdjęć
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku
 • występuje w pełni wyjustowany tekst
 • dokumenty w PDF, doc, docx itp – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej
 • na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków
 • brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce
 • kod strony internetowej zawiera błędy
 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Wyłączenia:

Informacje dodatkowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • na stronie jest uruchomione narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) umożliwiające:
  • zwiększenie rozmiaru czcionki
  • zmniejszenie rozmiaru czcionki
  • konwersję zdjęć na odcienie szarości
  • podwyższenie kontrastu
  • włączenie kontrastu w negatywie
  • włączenie jasnego tła
  • wyróżnienie linków
  • wyświetlenie mapy strony
  • konwewrsję czcionek na bardziej czytelne
  • reset ustawień narzędzia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny  przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Skargi i odwołania:

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Konojacki.
 • E-mail: sekretariat@mosir.chelm.pl
 • Telefon: 82 563 00 03
 • ul. Graniczna 2A
 • 22-100 Chełm

Dostępność architektoniczna

Hala Sportowa, ul. Graniczna 2 a
– w obrębie obiektu usytuowany jest parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych
– wejście do obiektu bez barier architektonicznych
– budynek ma dwie kondygnacje, komunikacja pionowa pomiędzy poziomami możliwa jest tylko schodami
-w obiekcie jest jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
-wejścia do budynku są szerokie, pozbawione barier architektonicznych
-obiekt posiada informację wizualna w postaci tablic kierunkowych oraz informację , której udzieli obsługa obiektu
– do obiektu możliwe jest wejście z psem asystującym
– obiekt posiada oznakowane drogi ewakuacyjne oraz przeszkolonych pracowników na wypadek ewakuacji zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego

Pokoje Gościnne Stadion ul. I Pułku Szwoleżerów 15a
– w obrębie obiektu usytuowany jest parking z oznakowanym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych
– wyznaczony jeden pokój na poziomie zero dla osób niepełnosprawnych
z odpowiednio dostosowaną toaletą
– wejście do obiektu dostosowane dla osób niepełnosprawnych
– zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, informacja w recepcji
– zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia
i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postepowania na wypadek ewakuacji zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego

Stadion Miejski
– obiekt nie posiada barier architektonicznych, na trybunie wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych
– na obiekt można wejść z psem przewodnikiem
– nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami


Budynek szatniowo-biurowy
– wejście do budynku szerokiej dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami
– budynek składa się jednej kondygnacji
– w budynku jest toaleta z infrastrukturą dla osób z niepełnosprawnościami
– obiekt posiada oznakowane drogi ewakuacyjne oraz przeszkoloną załogę na wypadek ewakuacji zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej, ul. Lubelska 63
– wejście do obiektu bezpośrednio z zewnątrz, bez barier architektonicznych
-obiekt nie posiada barier architektonicznych, składa się z jednej kondygnacji
– do obiektu możliwe jest wejście z psem asystującym
– obiekt nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
– w obiekcie brak oznaczeń w alfabecie Braille’a a także brak oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
– zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej sposób wizualny lub głosowy – tablice informacyjne informacja u pracowników obiektu


Podziemia Kredowe, ul. Lubelska 55 A
– obiekt nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

Lodowisko, ul. Sienkiewicza 22 ( sezonowo- okres zimowy)
– przed obiektem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób
z niepełnosprawnościami
– infrastruktura obiektu nie jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób mających problemy w poruszaniu się

Stok narciarski Kumowa Dolina (obiekt sezonowy)
– w obrębie obiekty znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
– obiekt nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

Stadion Batory
– pełnowymiarowym stadion piłkarski o wymiarach 100m x 70m. , nie posiada barier architektonicznych

Orlik 2012, ul. Sienkiewicza 22
– boisko nie posiada barier architektonicznych

Kąpielisko „Glinianki” (obiekt sezonowy)
– w obrębie obiektu znajdują się miejsca parkingowe bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
– poruszanie się po terenie obiektu bez barier architektonicznych
– na obiekt można wejść z psem przewodnikiem

Kompleks boisk do gier sportowych „Słoneczne”
– w obrębie obiektu znajduje się parking osiedlowy w wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych
– obiekt nie posiada barier architektonicznych

Ścieżka rowerowa wzdłuż doliny Uherki
– ścieżka pieszo – rowerowa jest dostępna dla osób niepełnosprawnych
– nie posiada barier architektonicznych
– na obiekt można wejść z psem przewodnikiem